Lid worden van de NBSV is heel simpel. Vul het onderstaande formulier in en druk op verzenden. Onderdelen met een asterix (*) zijn verplicht om in te vullen. Het formulier wordt naar de ledenadministratie gestuurd en deze regelt de rest. 

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het jaarlijkse lidmaatschapsgeld (33 euro) wordt geïnd van de bankrekening door middel van automatische incasso. Als je het niet eens bent met een afschrijving heb je acht weken de tijd om je bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken. Natuurlijk kun je te allen tijde je machtiging weer intrekken.
 
Mocht je bezwaren hebben tegen automatische incasso, is het ook mogelijk om lid te worden zonder automatische incasso door een mailtje aan de ledenadministratie te sturen.
 
Ingevolge de statuten artikel 5, lid 2, kan opzegging van het lidmaatschap door het lid slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar. Die opzegging geschiedt schriftelijk of elektronisch aan de ledenadministratie met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste zes weken voor het einde van het boekjaar. Opzegging moet dus voor 15 november van het boekjaar gebeuren. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar en blijft voor dat jaar contributie verschuldigd. Bij bestaande lidmaatschappen dient de contributie voor een nieuw verenigingsjaar voor 1 januari van het nieuwe verenigingsjaar te zijn voldaan.
 
Voor vragen over het NBSV lidmaatschap, aanmelding en de machtiging kun je contact opnemen met de ledenadministratie.

Door ondertekening van dit formulier geef je toestemming aan (1) de Nederlands-Belgische Schildpadden Vereniging (IJsselmeerweg 23, 1316 RH, Almere, Incassant ID NL96ZZZ244208630000) doorlopende incasso- of domiciliëringsopdracht te sturen naar je bank om een bedrag van je rekening af te schrijven vanwege de jaarlijkse contributie en (2) je bank om doorlopend een bedrag van je rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de Nederlands-Belgische Schildpadden Vereniging. Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden.

Ga naar boven