Beleidsplan van de Nederlands-Belgische Schildpaddenvereniging

Vastgesteld door het bestuur op 22 september 2012.

Samengevoegd met de doelstellingen en vastgesteld door het bestuur op 18 februari 2023.

Dit beleidsplan beoogt inzicht te geven in:

 • de werkzaamheden van de vereniging;
 • de verwerving van inkomsten;
 • het beheer van het vermogen van de vereniging;
 • de besteding van het vermogen.
Werkzaamheden

Het werk van de NBSV is verwoord in haar doelstellingen, zoals vastgelegd in de statuten, welke als volgt luiden:

 • het ijveren voor het behoud van de schildpad als levend wezen in de natuur;
 • het bevorderen van een juiste huisvesting en goede verzorging van schildpadden die zich niet meer in hun oorspronkelijk milieu bevinden;
 • het bevorderen van de voortplanting van schildpadden in gevangenschap.

De NBSV tracht dit doel te bereiken door:

 • het steunen van activiteiten tot behoud van schildpadden in de natuur;
 • het geven van informatie over schildpadden in het wild en over huisvesting, verzorging en kweek van schildpadden in gevangenschap.

De NBSV hecht daarbij belang aan intensieve samenwerking met nationale en internationale verenigingen en organisaties die vergelijkbare doelen nastreven. Hiertoe onderhoudt zij (internationale) contacten en bezoekt zij bijeenkomsten van andere (buitenlandse) verenigingen.

Verwerving van inkomsten

De voor het verwezenlijken van de gestelde doelen benodigde fondsen worden verkregen door:

 • contributies door de leden;
 • bijdragen van leden aan concrete projecten voor de bescherming van schildpadden;
 • giften en legaten.

Getracht wordt de inkomsten te vermeerderen door het vergroten van de naamsbekendheid van de vereniging. Dit gebeurt voornamelijk door:

 • activiteiten door het team Public Relations;
 • het onderhouden van een website;
 • het onderhouden van een Facebook-pagina.

Het bestuur streeft naar een voldoende beheersing van de kosten van de vereniging. 

Vermogensbeheer

Voor het beheer van het vermogen van de NBSV is een penningmeester aangesteld, die deel uitmaakt van het dagelijks bestuur. Het bestuur legt elk jaar tijdens een algemene ledenvergadering verantwoording af over het gevoerde beleid en de besteding van de gelden. Het gevoerde financiële beleid wordt daarbij aan de hand van een uitgebreid financieel verslag inzichtelijk gemaakt.

Het deel van het vermogen dat op enig moment niet wordt gebruikt, wordt ondergebracht op een spaarrekening bij een solide Nederlandse bank. Daarbij wordt gelet op aspecten van rentabiliteit, maar ook op maatschappelijk en ecologisch belang.

Besteding van het vermogen

Verworven gelden worden op diverse manieren besteed. Uitgangspunt daarbij is, dat zoveel mogelijk geld ten goede van de bescherming en het verantwoord houden en kweken van schildpadden moet komen, in welke zin dan ook.

Relevante bestedingen en bepalingen zijn de volgende.

Beschermingsprojecten

In de loop van elk jaar wordt besloten tot het steunen van een nieuw beschermingsproject of het verlengen van een lopend project. Zowel de Conservation Officer als leden kunnen onderbouwde projecten aandragen. Het moet gaan om concrete, tastbare en overzienbare projecten die een vrij directe relatie hebben met het voortbestaan in de natuur. Voor ex situ projecten geldt bij voorkeur dat het moet gaan om soorten die IUCN classificeert als Endangered of Critically Endangered of soorten die naar verwachting die status gaan krijgen. Garantie voor deugdelijke terugkoppeling moet er zijn, bij voorkeur rechtstreeks via de betrokken personen bij project, teneinde na te kunnen gaan hoe de verstrekte middelen zijn besteed en wat de voortgang van het project is. Als er meerdere projecten worden voorgesteld, kiest de Conservation Officer in samenspraak met het bestuur en met reden omkleed het project dat in zijn visie de voorkeur heeft. Het nieuwe (of verlengde) beschermingsproject wordt op de najaarslanddag aan de leden voorgelegd met de vraag of ze ermee kunnen instemmen.

Projecten ad hoc

Projecten worden soms ook ad hoc ondersteund. De eisen voor het steunen van een ad hoc project zijn gelijk aan de eisen van een beschermingsproject, met dien verstande dat er van urgentie sprake moet zijn. Over het verlenen van steun beslist het bestuur, in nauw overleg met de Conservation Officer.

European Studbook Foundation

De NBSV draagt financieel bij aan de werkzaamheden van de stichting European Studbook Foundation (ESF). Deze organisatie beijvert zich voor het kweken in stamboekverband van beschermde of bedreigde diersoorten, waaronder schildpadden.

Verenigingsorgaan

Een deel van de beschikbare gelden wordt besteed aan de druk en de verspreiding van het verenigingstijdschrift Trionyx dat vijf keer per jaar verschijnt. Dit tijdschrift informeert de leden over de concrete uitvoering van de doelstellingen, dus over bedreiging en bescherming van schildpadden, wetgeving en alle aspecten van het verantwoord houden en kweken van schildpadden.

Landdagen

Twee of drie keer per jaar organiseert de NBSV een landdag, waarop de leden elkaar ontmoeten, kennis wordt uitgewisseld en waar lezingen worden gehouden in het kader van de verenigingsdoelstellingen.

Beloning bestuurders

De bestuurders van de vereniging zijn allen vrijwilligers en ontvangen geen vergoeding of vacatiegelden. Bestuurders en functionarissen ontvangen alleen een vergoeding van ten behoeve van de vereniging gemaakte aantoonbare kosten binnen het kader van de begroting en de besluiten van het bestuur.

Bedrijfsvoering van de vereniging

Kosten worden o.a. gemaakt voor: 

 • Uitgave van het verenigingsorgaan Trionyx;
 • Organisatie van de de landdagen;
 • Bijdrage aan beschermingsprojecten;
 • Bijdrage aan andere verenigingen en organisaties;
 • Bijdrage aan ESF;
 • Website;
 • Onkostenvergoedingen;
 • Activiteiten PR-team;
 • Kantoorbehoeften;
 • Kopieerwerk;
 • Ledenadministratie;
 • Bibliotheek;
 • Bestuurskosten.