In Vlaanderen gaat binnenkort een positieflijst voor reptielen in voege. De exacte datum is nog niet bekend voor wanneer deze wet van start gaat.
Concreet gaat het om volgende lijst: Positieflijst reptielen 

Meer concrete info volgt weldra op de website. Meer info hoe deze lijst werd opgesteld kan U bij meer lezen vinden.

 

Advies van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn

De Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn stelt voor om een regelgeving op te stellen die het houden van reptielen
te beperkt tot soorten die voorkomen op een lijst (positieve lijst). De Raad stelde hiervoor een lijst samen met
422 reptielensoorten. Daarnaast stelt hij ook procedures voor om een erkenning aan te vragen voor het
houden van een soort die niet voorkomt op de lijst en voor het toevoegen aan van een soort aan de positieve
lijst.
Situatieschets
De Dierenwelzijnswet van 1986 voorziet dat de Vlaamse Regering lijsten kan vaststellen met soorten of
categorieën van dieren. Dieren die niet op deze lijst zijn opgenomen, mogen niet worden verhandeld of
gehouden. Voor zoogdieren is een dergelijke lijst al opgesteld in 20091
.
Hoewel er ook voor een aanzienlijk aantal reptielen relatief eenvoudig aan de behoeften kan worden voldaan,
zijn er specifieke vereisten voor de verzorging in gevangenschap van andere soorten. Zoals bij andere dieren
hebben o.a. gebrek aan kennis en impulsaankopen een negatieve impact op het welzijn van reptielen in
gevangenschap. In de handel worden ook nog altijd wildvangdieren aangeboden, maar ook soorten die alleen
geschikt zijn voor de meer ervaren reptielenhouder. Daardoor dringt de nood aan een positieve lijst voor
reptielen zich op. In het verleden werden al verschillende initiatieven opgestart, maar zonder resultaat.


Werkwijze
Een werkgroep met wetenschappers en vertegenwoordigers van opvangcentra, liefhebbersverenigingen,
handelaars, dierenwelzijnsorganisaties en verenigingen voor natuurbescherming werd opgericht. Deze
werkgroep stelde objectieve criteria op waaraan soorten op de lijst moeten voldoen. Deze criteria zijn
beschreven in Bijlage I. Daar werd er de nadruk op gelegd dat de soorten op de lijst voor een startende
reptielenhouder eenvoudig te houden is, zonder gevaar voor de mens en op basis van voldoende beschikbare
informatie.
Op grond van deze criteria werd de opname van krokodillen en giftige slangen op de positieve lijst sowieso
niet overwogen. Ook werd uitdrukkelijk gesteld dat het niet toegelaten is om in het wild gevangen reptielen te
verhandelen of houden.
Er werd gebruik gemaakt van de lijst van reptielen die in 2017 door de ‘Conseil wallon du Bien-être animal’
werd opgesteld. Voor de hagedissen, slangen en schildpadden werd de Waalse lijst overlopen en werden er
zowel soorten geschrapt als soorten toegevoegd. Bij dit werk werd de ‘The Reptile Database’ met bijna 11.000
reptielensoorten geraadpleegd2
. Uiteindelijk werd een lijst met 422 soorten bekomen (zie bijlage II). Het aantal
reptielensoorten dat potentieel voldoet aan de vastgelegde criteria, overstijgt zonder twijfel het aantal
soorten dat in het huidig voorstel opgenomen is, omdat ook rekening gehouden werd met de courante
beschikbaarheid en dus de frequentie van het houden van de geëvalueerde soorten. De voorgestelde Vlaamse
positieve lijst is uitgebreider dan de Waalse positieve lijst omdat het aantal reptielen dat in Vlaanderen naar
schatting hoger is dan in Wallonië, en omdat het aantal gehouden reptielensoorten vermoedelijk ook meer
gevarieerd is.
Dynamische lijst
Het dynamisch karakter van dergelijke lijst is een belangrijk aspect van het huidig voorstel. Een dynamische
lijst betekent enerzijds dat een erkenning kan worden aangevraagd voor het houden van een soort die niet
voorkomt op de positieve lijst, en anderzijds een soort kan worden geschrapt of toegevoegd aan de lijst.
De Raad werkte dan ook procedures uit voor de courante aanvragen. Ze stelt voor dat de aanvragen
behandeld worden door een comité van deskundigen, dat bestaat uit vertegenwoordigers van
belangengroepen, wetenschappelijke en veterinaire deskundigen. Deze procedures zijn beschreven in Bijlage
III.
De voorgestelde lijst mag niet worden verward met andere regelgeving die beperkingen oplegt bij het houden
van gevaarlijke reptielen (VLAREM) of die de handel in bedreigde diersoorten reguleert (CITES).
De Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn benadrukt dat het opstellen van een ‘ideale’ positieflijst voor om het
even welke dierklasse niet haalbaar is. De voorgestelde positieve lijst heeft een breed draagvlak binnen de
reptielenhouderij, en kan een solide basis vormen om het welzijn van deze in gevangenschap gehouden dieren
verder uit te bouwen en te bevorderen.

Meer info: https://www.lne.be/positieve-lijst-reptielen

 

Beschermingsproject 2022: Cyclanorbis elegans (Zuid-Soedan)

Het beschermingsproject dat de NBSV in 2022 steunt, gaat over de rugvlekweekschildpad (Nubian flapshell turtle, Cyclanorbis elegans).
  Startdatum: Jan, 1 2022   Einddatum: Dec, 31 2022
€1.314 Gedoneerd
€3.500 Doel

Doneer meteen aan het beschermingsproject door de onderstaande QR-code te scannen met de camera met van je mobiel!

QR code Beschermingsproject 2022

wordnulid

button geef nu jouw nakweek op 1

Tot en met 20 februari 2022 zijn door 37 kwekers 1119 nakweekdieren opgegeven.
Ga naar boven