Agenda

Agenda voor de algemene ledenvergadering van de Nederlands-Belgische Schildpadden Vereniging op zaterdag 13 april 2019 te Maarn.

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Ingekomen stukken
 4. Notulen ledenvergadering 21 april 2018
 5. Samenstelling bestuur en functionarissen. Op de ALV van 21 april 2018 is terecht opgemerkt dat de vereniging kwetsbaar is in de huidige situatie, waarbij in april 2021 vier van de vijf bestuursleden aftredend zullen zijn. Op de bestuursvergadering van 27-10-2018 is daarom een nieuw rooster voor een geleidelijk aftreden vastgesteld.
 6. Paul van Sloun (penningmeester) is tussentijds aftredend en herkiesbaar. Het bestuur stelt voor om Paul voor een nieuwe termijn als penningmeester aan te stellen.
 7. Rob Verhoeks (algemeen bestuurslid) is tussentijds aftredend en herkiesbaar. Het bestuur stelt voor om Rob voor een nieuwe termijn als algemeen bestuurslid aan te stellen.
 8. Jaarverslag van de vereniging over 2018 
 9. Financieel verslag over 2018 (concept balans en resultatenrekening 2018 beschikbaar in het ledengedeelte van de website)
 10. Verslag van de kascommissie over het boekjaar 2018. De kascommissie bestaat uit Patrick van den Elshout en Gerrit Hofstra (beiden tweede keer).
 11. Begroting 2019 (concept beschikbaar in het ledengedeelte van de website)
 12. Benoeming nieuwe kaskommissie voor het boekjaar 2019. Minimaal één van de leden van de huidige commissie moet worden vervangen.
 13. Beschermingsprojecten
 14. Trionyx
 15. Website
 16. Wetgeving en ontwikkelingen
 17. Kweekarchief
 18. Public Relations
 19. Rondvraag
 20. Sluiting

wordnulid

button geef nu jouw nakweek op 1

Tot en met 31 december 2019  door 29 kwekers  785 nakweekdieren opgegeven

Beschermingsproject 2020-2021: de TSA-stralenschildpaddencrisis op Madagaskar

Het beschermingsproject dat in 2020 en 2021 door de NBSV gesteund wordt, is het TSA project voor stralenschildpadden op Madagaskar.
  Start date: Dec, 3 2019   End date: Dec, 31 2020
€ 1.589 Ingezameld
€ 2.000 Goal
Ga naar boven