Overzicht kweekresultaten 2021

Het overzicht van de behaalde kweekresultaten in 2021 is gepubliceerd. Tot nu toe 586 nakweekdieren van 18 kwekers. Mocht je nakweek willen melden, kan dat nog altijd via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en dan wordt de tabel bijgewerkt. Het is nooit te laat en het draagt bij aan een goed beeld van wat er binnen de vereniging gekweekt wordt. De individueel opgegeven data wordt vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met derden. Kik hier voor het meest recente overzicht.

 

Inning contributie NBSV 2022

Begin december wordt de contributie voor 2022 (33 euro) afgeschreven van de bankrekening van die leden die de NBSV gemachtigd hebben om dat te doen. De leden die geen machtiging/domicilatie afgegeven hebben, dienen de contributie zelf over te maken. Dat kan op rekening NL90 INGB 0003 5600 46. Mocht u het lidmaatschap willen opzeggen, kan dat door een mailtje te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Op basis van artikel 5 van de statuten moet de opzegging voor 2022 uiterlijk zes weken voor het einde van het kalenderjaar 2021 gebeuren.

 

Eindresultaat digitale ledenraadpleging 2021

Tussen haken [….] de resultaten per onderdeel.

Door het voortduren van de coronacrisis kan ook dit jaar de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) niet op de normale manier gehouden worden; fysieke bijeenkomsten van deze omvang zijn van overheidswege verboden.

Het vorige verenigingsjaar 2020 is afgesloten d.m.v. een digitale raadpleging van de leden. Deze werkwijze blijkt bij onze vereniging heel goed uit te pakken. Natuurlijk is het geen ideale methode, maar onder de huidige omstandigheden hebben we met z’n allen ons doel bereikt, namelijk een ledenraadpleging op een wijze die bestuurlijke continuïteit van de vereniging mogelijk maakt en die tevens recht doet aan de democratische invloed van de leden op de besluitvorming.

Het bestuur heeft dan ook besloten om ook in dit jaar een ledenraadpleging te houden via website en e-mail, ter afsluiting van het verenigingsjaar 2021. De werkwijze is gelijk aan die van vorig jaar. De drieweekse periode waarin op de financiële documenten en de verslagen kan worden gereageerd, start op maandag 10 mei en eindigt op zondag 30 mei 2021.

Uitgangspunt is de concept agenda voor de ALV, die oorspronkelijk gehouden zou worden op 17 april 2021. Agendapunten waarbij goedkeuring zou worden gevraagd, of waarover gestemd zou worden, zijn voor deze gelegenheid omgevormd tot concrete bestuursvoorstellen en vragen. De bedoeling is dat de leden per voorstel wel of geen akkoord geven. Laat men over een bepaald onderwerp niets horen, dan wordt aangenomen dat men akkoord gaat. Als iemand met een voorstel niet akkoord kan gaan, dan kan het bezwaar en/of tegenvoorstel binnen drie weken aan het secretariaat worden bekend gemaakt; dat is dus uiterlijk op zondag 30 mei. Het bestuur zal dan zo mogelijk een aangepast voorstel aan de leden doen. Als over een onderwerp geen overeenstemming kan worden bereikt, of het blijkt te complex voor deze wijze van afhandeling, dan zal dat onderwerp worden aangehouden tot de eerstvolgende ALV.

Voorstellen door het bestuur
1. Het bestuur legt de volgende vijf documenten over het verenigingsjaar 2019 officieel aan de leden voor en stelt voor deze goed te keuren:

1. Eindresultaat digitale afhandeling ALV 2020, gedateerd: 6-11-2020. [Goedgekeurd]
2. Jaarverslag vereniging [Goedgekeurd]
3. Jaarverslag penningmeester (balans en resultaatrekening) [Goedgekeurd]
4. Verslag kascontrolecommissie [Goedgekeurd; decharge verleend]
5. Begroting 2021 [Goedgekeurd]

2. Robert Jan Bras (voorzitter) is regulier aftredend en herkiesbaar. Het bestuur stelt voor om Robert Jan voor een nieuwe termijn als voorzitter aan te stellen. [Aangenomen]
3. Het bestuur legt het Reglement Nalatenschapscommissie aan de leden voor. Dit is een reglement in de zin van artikel 17 van de statuten, en moet daarom door de leden worden vastgesteld. Het bestuur stelt voor het reglement goed te keuren. [Aangenomen]
4. De kascontrolecommissie bestaat uit Gerrit Hofstra (vierde keer) en Mark Klerks (tweede keer). Voor beiden moet formeel een opvolger worden gekozen. Het bestuur roept dringend leden op om de nieuwe kascommissie te vormen voor 2021 – 2022. [Geen aanmeldingen. Voornemens Jan Boonstra en Rein Wiarda te vragen de nieuwe commissie te vormen.]
5. Door de huidige omstandigheden is er geen normale rondvraag mogelijk. Het bestuur stelt de leden voor dat ze hun vragen en opmerkingen aan het secretariaat doorgeven; graag ook weer uiterlijk zondag 30 mei. [Twee opmerkingen van Jan Boonstra]

Schriftelijke vragen van leden en antwoorden van het bestuur (ter vervanging van de rondvraag):

Opmerkingen van Jan Boonstra

Opmerking 1: in het jaarverslag NBSV over 2020, bij het hoofdstuk Ledenadministratie, staat - in tegenstelling tot vorig jaar - niet vermeld hoeveel betalende leden er waren per 31 december 2020.
Antwoord: uit berekeningen van de penningmeester en de ledenadministratrice blijkt dat er eind vorig jaar 598 betalende leden waren. Zie ook het antwoord op de tweede opmerking.

Opmerking 2: er is in de jaarverslagen 2019 en 2020 een kleine discrepantie tussen de aantallen betalende leden in de hoofdstukken Financiën en Ledenadministratie.
Antwoord: dit verschijnsel wordt veroorzaakt door de tijdsverschillen tussen de verwerking van aanmeldingen, opzeggingen en contributiebetalingen (zowel tijdig als te laat). N.a.v. deze opmerking zullen penningmeester en ledenadministratie vanaf heden meerdere keren per jaar hun getallen naast elkaar leggen om te zien of deze nog synchroon lopen. Verwacht wordt dat daardoor het probleem tot het verleden zal behoren.

 

Trionyx maart/april 2021 wordt gedrukt

De Trionyx van maart/april 2021 wordt momenteel gedrukt en zal op korte termijn bij de leden in de brievenbus zitten.

trionyx mrt apr 2021

 

Eerste Trionyx van 2021 al weer in de bus

De eerste editie van 2021 ligt inmiddels bij de leden, maar stond nog niet op de website om onder de aandacht te brengen van potentiële nieuwe leden. Lid worden kan eenvoudig door deze link te volgen en het formulier in te vullen.

Tussenstand beschermingsproject 2020/2021 bijgewerkt

De tussenstand van het beschermingsproject 2020/2021 (de stralenschildpad in Madagaskar) is bijgewerkt. Initieel was het streefbedrag 3000 euro, maar dit is al ruimschoots overschreden. De meeste recent stand is 3888 euro (inclusief 1000 euro die door de vereniging is bijgedragen). Veel dank aan allen die een gift gedaan hebben! Het project loopt nog door in 2021, dus er nog tijd voor diegenen die alsnog willen bijdragen (NL90 INGB 0003 5600 46). Het streefbedrag is verhoogd naar 4500 euro. Kijken of we dat kunnen halen.

Wijzigingen in verband met Brexit: EU-certificaten afgegeven door VK

Heeft u een EU-certificaat? En is dit voor 1 januari 2021 afgegeven door het VK? Vanaf 1 januari 2021 is dit certificaat niet meer geldig. Ook het EU-certificaat voor meerdere overdrachten (paspoort) is niet meer geldig.Met deze certificaten mag u dus geen CITES-soort (ver)kopen of vervoeren. U mag het nog wel gebruiken om te bewijzen dat u de soort legaal gekocht of gekregen heeft. Indien u een schildpad wilt overdragen dient U voor overdracht of vervoer een nieuw EU-certificaat bij ons aan te vragen bij het CITES bureau. Het oude in VK afgegeven certificaat dient u aan CITES bureau in te sturen bij de aanvraag voor een nieuw certificaat.

Ontvangt u een CITES-soort na 1 januari 2021? Let dan ook op welk document u hierbij krijgt. Dit mag geen EU-certificaat zijn dat is afgegeven door het VK. Na 1 januari 2021 geeft het VK nog wel EU-certificaten af voor Noord-Ierland. Deze zijn wel geldig. 

CITES-vergunning nodig bij export/overdracht naar en import uit VK

Vanaf 1 januari 2021 veranderen de in- en uitvoerregels van het VK. Vanaf dan heeft u vaak (andere) CITES-documenten nodig dan de documenten die u tot 2021 nodig had. Zorg daarom dat u van tevoren de juiste documenten aanvraagt. Daarmee voorkomt u problemen bij het in- of uitvoeren van of reizen met uw CITES-soort. Vanaf 1 januari 2021 heeft u bij uitvoer naar Engeland bijvoorbeeld een exportvergunning nodig en dient er aangifte te worden gedaan bij de douane. Het in Nederland eerder afegeve CITES certificaat is NIET meer geldig vanaf die datum voor overdracht/export naar Engeland. Voor invoer uit Engeland is een invoervergunning vereist. Gaat u een CITES-soort de EU in- of uitvoeren? Dan moet U aangifte doen bij de douane. Dus vanaf 1 januari 2021 geldt dit ook voor het VK. LET OP : CITES-soorten mogen alleen via aangewezen douaneposten de EU in- of uitgaan. Invoeren mag alleen via de douaneposten op de luchthavens Schiphol en Maastricht Aachen. Via de douaneposten op deze luchthavens mag u levende dieren ook uitvoeren. Dit mag ook via de haven van Rotterdam/Vlaardingen.

Uitzondering

Gaat u in- of uitvoeren tussen de EU en het VK? En verstuurt u de producten voor 1 januari 2021? Dit valt nog onder de EU-regelgeving. Het maakt niet uit dat de zending na 31 december 2020 op de eindbestemming aankomt. Nog een uitzondering is Noord-Ierland. Het hoort bij het VK maar tot 1 januari 2025 blijven de EU-regels gelden. Gaat u bijvoorbeeld een CITES-soort van Bijlage A Noord-Ierland in- of uitvoeren? Daarvoor heeft u nog steeds een EU-certificaat nodig. 

Bron: RVO

Nieuwe editie van Trionyx verschenen

Trionyx nummer 5, de laatste van dit jaar, is zojuist verschenen. Hieronder een impressie van de cover. Deze editie bevat o.a. een artikel over de Karoo dwergschild en een artikel over een beschermingsproject van de grootkopschildpad (Erymnochelys madagascariensis), een project op Madagaskar dat door de NBSV gesteund wordt. 

Afhandeling ALV 2020

Afgelopen vrijdag 6 november is de termijn gesloten waarin de leden konden reageren op de voorgelegde bestuursvoorstellen in het kader van de schriftelijke afhandeling van de ALV. Er zijn geen opmerkingen ingestuurd. Volgens de afspraken zijn de voorstellen hiermee goedgekeurd. Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijk tot het stellen van vragen.

  • Het verslag van de kascontrolecommissie is goedgekeurd. Er is decharge verleend aan de penningmeester over het gevoerde beleid in 2019.
  • Alle andere verslagen, alsmede de begroting voor 2020 zijn eveneens goedgekeurd.
  • Floris Visser en Peter Feenstra zijn allebei voor drie jaar herbenoemd.
  • Als zich geen kandidaten melden, mag het bestuur Gerrit Hofstra en Mark Klerks vragen om opnieuw samen de kaskommissie te vormen.

Beschermingsproject 2020-2021: de stralenschildpad op Madagaskar

Het beschermingsproject dat in 2020 en 2021 door de NBSV gesteund wordt, is het TSA project voor stralenschildpadden op Madagaskar.
  Startdatum: Dec, 3 2019   Einddatum: Dec, 31 2021
€ 4.310 Gedoneerd
€ 4.500 Doel

wordnulid

button geef nu jouw nakweek op 1

Tot en met 28 februari 2021 zijn door 31 kwekers 658 nakweekdieren opgegeven.
Ga naar boven